LEVERINGSVOORWAARDEN

- De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten , diensten en

werkzaamheden.

- Onze offertes hebben een looptijd van maximaal twee maanden na dagtekening .

- De overeenkomst komt tot stand wanneer wij de opdracht - getekend voor akkoord -

hebben ontvangen .

- Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting .

- De eventuele aankoopkosten van materialen dienen bij aanschaf vooraf door

opdrachtgever te worden afgerekend .

- Eventuele klachten van opdrachtgever moeten binnen 8 dagen na factuurdatum

schriftelijk - per aangetekende brief - aan ons worden doorgegeven .

- Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot gebreken die een rechtstreeks gevolg zijn van

fabricage en materiaalfouten .

- Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds

reparaties en of wijzigingen

heeft uitgevoerd , vervalt elke vorm van garantieverplichting en zijn wij derhalve niet

verantwoordelijk voor enigerlei vorm van schadevergoeding .

- De betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum .

- De betaling wordt afgerekend in euro’s .

- Indien de opdrachtgever in gebreke blijft tot bovenstaande zullen wij een rente - gelijk

aan de wettelijke rente – plus 4 % per jaar berekenen over het niet betaalde bedrag ,

welke rente direct zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is .

- Op de ons verrichte werkzaamheden geven wij een garantie voor een periode van

3 maanden na vervulling van onze opdracht .

- Onder OVERMACHT dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze

macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van

ons kan worden gevergd .

- Op de door ons gedane offertes is uitsluitend Nederlands recht van toepassing .